Predigt vom 15. Februar 2015 | Pfarrer Berthold Kraft